Skip to content

Projekt 1.11

Projekt koncentruje się na działaniach zwiększających atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II

Partnerski projekt Gminy Miasto Stargard i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.01.11.00-32-0001/19-00  z dnia 29.01.2020 r.

Okres realizacji projektu: luty 2020 – wrzesień 2021

Budżet:

 • Koszty całkowite: 28 199 700,60 zł
 • Koszty kwalifikowalne: 26 832 527,58 zł
 • Dofinansowanie: 22 806 761,80 zł
 • Poziom dofinansowania: ok. 85% ( dokładnie 84,9966956411 %)

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Prace przygotowawcze

W tym przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Promocja Projektu

M.in. tablice informacyjno-pamiątkowe, konferencja, strona internetowa, folder

Koszty pośrednie

Dodatkowe koszty pośredniczenia w realizacji projektu

Roboty budowlane – kanalizacja deszczowa

 1. Kanał deszczowy żelbetowy o przekroju prostokątnym – ok. ~840 m,
 2. Kanał deszczowy żelbetowy o przekroju kołowym ok ~5 500 m,
 3. Kanał deszczowy z rur PP i PVC ok. ~500 m,
 4. Studnie rewizyjne betonowe ok. ~220 szt,
 5. Zbiorniki retencyjne – 3 szt.

Roboty budowlane – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej

 1. Sieć wodociągowa ok. ~3000 m,
 2. Kanalizacja sanitarna ok. ~2800 m,
 3. Studnie rewizyjne betonowe ok. ~90 szt.,
 4. Przepompownia z rurociągiem tłocznym ok. ~160 m

Roboty budowlane – drogi wewnętrzne (wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna)

 1. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR3 ok. ~13 500 m2,
 2. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej ok. ~2000 m2
 3. Chodnik z kostki brukowej betonowej ok. ~2 200 m2,

Roboty budowlane – roboty elektryczne

 1. Oświetlenie uliczne – ~48 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED,
 2. Zasilenie oświetlenia ok. ~2 200 m,
 3. Przebudowa sieci SN 15 kV ok. ~1 050 m.

Projekt koncentruje się na działaniach zwiększających atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na terenie SOM.

CELEM STRATEGICZNYM jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych w SOM

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i dostępności Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

Osiągnięcie powyższych celów wspierać będzie realizacja celów szczegółowych:

 • Poprawa dostępności obszarów przemysłowych Gminy Miasto Stargard (PPNT) dla inwestorów, pracowników i kontrahentów,
 • Poprawa dostępności i poziomu bezpieczeństwa obszarów przemysłowych Gminy Miasto Stargard (PPNT) w ramach ruchu lokalnego.

Wskaźniki produktu:

 • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 20,01 ha

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych: 12 szt.
 • Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach: 8 mln zł.
 • Ekonomiczne, m.in: większe zainteresowanie ofertą sprzedaży działek w PPNT przez nowych inwestorów i związany z tym szybszy przyrost dochodu gminy
 • społeczne, m.in.: dostosowanie infrastruktury wewnętrznej PPNT do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
 • środowiskowe, m.in.: zwiększenie świadomości ekologicznej beneficjentów końcowych poprzez promowania alternatywnych środków transportu.

Ostateczni odbiorcy

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia udzielonego w ramach niniejszego projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Realizacja przedsięwzięcia prowadzić będzie do korzyści odczuwalnych przez beneficjentów końcowych oraz istotnych interesariuszy, w tym:

W tym mikro, mali i średni zainteresowani inwestowaniem w obrębie PPNT:

 • przyszli potencjalni inwestorzy zyskają bezpośredni dostęp do funkcjonalnej, ogólnodostępnej infrastruktury komunikacyjnej, umożliwiającej bezpieczny ruch kołowy na terenie Parku;
 • przyszli potencjalni inwestorzy zyskają bezpośredni dostęp do funkcjonalnej, ogólnodostępnej infrastruktury technicznej, pozwalającej na właściwe zagospodarowanie działek przeznaczonych pod inwestycje;
 • powstanie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w tym dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, co wpłynie pozytywnie na jakość świadczonych usług, ich odbiór społeczny oraz zwiększy możliwości zatrudnieniowe w tym zakresie.

Zatrudnieni w PPNT oraz mieszkańcy Gminy Miasto Stargard:

 • powstanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z dojściami do przystanków zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu w strefie;
 • powstanie ciągów pieszo-rowerowych stanowić będzie zachętę do korzystania z alternatywnych środków transportu i dojazdu do miejsc pracy;
 • powstanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo zwiększy zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w podmiotach funkcjonujących w PPNT oraz doprowadzi do zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców Gminy.
 • uzupełnienie infrastruktury wewnętrznej (komunikacyjnej i technicznej) PPNT pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie nowych inwestorów do strefy;
 • powstanie wskazanych elementów infrastruktury pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektów już zrealizowanych przedsięwzięć, związanych z budową np. dróg wspomagających i dojazdowych, czy ścieżek pieszo-rowerowych;
 • przyspieszony napływ do PPNT nowych podmiotów gospodarczych z sektora mikro i MŚP oraz rozwój już funkcjonujących tu przedsiębiorstw pozwoli na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy i SOM. 

Dodatkowe informacje

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu (drogi wewnętrzne, uzbrojenie) sprawi, że PPNT w Stargardzie będzie atrakcyjną strefą inwestycyjną do lokowania nowych inwestycji przedsiębiorstw, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Podmiotem zarządzającym terenem inwestycyjnym jest samorząd lokalny, który stosuje kompleksowe instrumenty w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji przedsiębiorstw na terenie SOM:

 • Stargard podejmuje działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez stworzenie korzystnego klimatu dla prowadzenia biznesu na jego terenie. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową i wodnokanalizacyjną tereny oferowane przedsiębiorcom są gotowe na przyjęcie nowych zakładów produkcyjnych.
 • Dzięki programowi pomocy regionalnej i współpracy z Kostrzyńsko Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przedsiębiorcy lokujący projekty inwestycyjne na terenie Stargardu mogą liczyć na korzystne zwolnienia podatkowe.
  – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie oferuje pracodawcom możliwość skorzystania z instrumentów rynku pracy zapewniających korzystne warunki zatrudnienia i szkolenia pracowników.
 • Każdy potencjalny inwestor otrzymuje indywidualne wsparcie w kontaktach z lokalnymi instytucjami oraz szereg innych ułatwień.

Projekt wpłynie bezpośrednio na rozwój sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i całego obszaru SOM poprzez:

 • uzupełnienie infrastruktury wewnętrznej (komunikacyjnej i technicznej) PPNT,
 • pozyskanie nowych inwestorów do strefy,
 • koncentrację na branżach gospodarki o wysokim potencjalne rozwojowym mogących stać się lub będących inteligentną specjalizacją regionu,
 • pozytywny wpływ na rynek pracy,
 • efekt synergii z podobnymi działaniami na obszarze SOM.

Projekt zakłada rozwój istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez uzbrojenie do roku 2021 kolejnej części Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie na obszarze zdegradowanym i wymagającym rewitalizacji, w celu stworzenia lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. W odległości zaledwie 5 kilometrów od Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii przebiega obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 10.

Dzięki dwóm pasmom w obu kierunkach droga nr 10 zapewnia doskonałą komunikację w kierunku zachodnim z portem w Szczecinie i za pośrednictwem autostrady A6 z zachodnią granicą Polski, natomiast w kierunku wschodnim w stronę Bydgoszczy z siecią dróg krajowych. W pobliżu znajduje się także linia kolejowa nr 411. PPNT obejmuje tereny zdegradowane i wymagające silnej rewitalizacji.

Aby stały się one atrakcyjne dla przyszłych inwestorów muszą być odpowiednio dozbrojone. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia dostępności terenów oferujących warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim z sektora MŚP. Kompleksowe dozbrojenie 20,01 ha terenu Parku wzmocni przygotowanie terenu pod inwestycje, zwiększy dostępność oraz stopień skomunikowania strefy. Zwiększenie liczby uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Stargardzie przyczyni się do ściągnięcia nowych inwestorów, którzy z kolei zatrudnią pracowników. W ten sposób zmniejszy się poziom bezrobocia, zahamuje się odpływ ludności w celu poszukiwania pracy do innych miast oraz zwiększy się poziom wynagrodzeń.

Ulokowanie się nowych przedsiębiorstw lub rozbudowa już działających przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu Gminy Miasto Stargard, a także wpłynie na sytuację materialną mieszkańców, którzy znajdą zatrudnienie w ramach zrealizowanych inwestycji.

Skip to content