Skip to content

Projekt 1.11

Projekt koncentruje się na działaniach zwiększających atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II

Partnerski projekt Gminy Miasto Stargard i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  nr RPZP.01.11.00-32-0001/19-00  z dnia 29.01.2020 r.

Okres realizacji projektu: luty 2020 – wrzesień 2021

Budżet:

 • Koszty całkowite: 28 199 700,60 zł
 • Koszty kwalifikowalne: 26 832 527,58 zł
 • Dofinansowanie: 22 806 761,80 zł
 • Poziom dofinansowania: ok. 85% ( dokładnie 84,9966956411 %)

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Prace przygotowawcze

W tym przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Promocja Projektu

M.in. tablice informacyjno-pamiątkowe, konferencja, strona internetowa, folder

Koszty pośrednie

Dodatkowe koszty pośredniczenia w realizacji projektu

Roboty budowlane – kanalizacja deszczowa

 1. Kanał deszczowy żelbetowy o przekroju prostokątnym – ok. ~840 m,
 2. Kanał deszczowy żelbetowy o przekroju kołowym ok ~5 500 m,
 3. Kanał deszczowy z rur PP i PVC ok. ~500 m,
 4. Studnie rewizyjne betonowe ok. ~220 szt,
 5. Zbiorniki retencyjne – 3 szt.

Roboty budowlane – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej

 1. Sieć wodociągowa ok. ~3000 m,
 2. Kanalizacja sanitarna ok. ~2800 m,
 3. Studnie rewizyjne betonowe ok. ~90 szt.,
 4. Przepompownia z rurociągiem tłocznym ok. ~160 m

Roboty budowlane – drogi wewnętrzne (wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna)

 1. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR3 ok. ~13 500 m2,
 2. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej ok. ~2000 m2
 3. Chodnik z kostki brukowej betonowej ok. ~2 200 m2,

Roboty budowlane – roboty elektryczne

 1. Oświetlenie uliczne – ~48 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED,
 2. Zasilenie oświetlenia ok. ~2 200 m,
 3. Przebudowa sieci SN 15 kV ok. ~1 050 m.

Projekt koncentruje się na działaniach zwiększających atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na terenie SOM.

CELEM STRATEGICZNYM jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych w SOM

Ostateczni odbiorcy

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia udzielonego w ramach niniejszego projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Realizacja przedsięwzięcia prowadzić będzie do korzyści odczuwalnych przez beneficjentów końcowych oraz istotnych interesariuszy, w tym:

Dodatkowe informacje

Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu (drogi wewnętrzne, uzbrojenie) sprawi, że PPNT w Stargardzie będzie atrakcyjną strefą inwestycyjną do lokowania nowych inwestycji przedsiębiorstw, co sprzyjać będzie tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Skip to content